Op zoek naar een straat voor Ien Dales...

1995-1999

faxbericht d.d. 27 april 1995 aan wethouder Alofs
reactie commissie voor de straatnaamgeving d.d. 16 juni 1995
faxbericht d.d. 18 juni 1995 aan de leden van de commissie
reactie van de commissie d.d. 18 december 1995

Mijn mening: Ien Dales  De Gelderlander, 28-04-1997
Op zoek naar een straat voor Ien Dales  De Gelderlander, 01-05-1997
Kans op Dales-plein  De Gelderlander, 07-08-1998
Straatnamen: Mariken wint, Ien Dales niet  De Gelderlander, 11-09-1999

2000

e-mailbericht d.d. 23 maart 2000 aan commissie straatnaamgeving

verslag commissievergadering d.d. 17 mei 2000
Herkansing voor oud idee Ien Daleslaan  De Gelderlander, 20-05-2000
verslag commissievergadering d.d. 28 juni 2000

Uitvaartfonds maakt dure grap van Daleslaan  De Gelderlander, 29-06-2000
faxbericht d.d. 2 juli 2000 aan commissievoorzitter
Buurtbewoners Oost willen Ien Dalesparkje  De Gelderlander, 04-09-2000
verslag commissievergadering d.d. 2 november 2000

Ien Dales krijgt haar laan in Nijmegen  De Gelderlander, 03-11-2000
reactie: Burgemeester Daleslaan
idem: Daleslaan  De Gelderlander, 13-11-2000
idem: Daleslaan 2  De Gelderlander, 18-11-2000
e-mailbericht d.d. 27 november 2000 van Ben van Leeuwen
reactie d.d. 16 december 2000 aan commissie straatnaamgeving

2001

verslag commissievergadering d.d. 1 februari 2001
Commissie: ondanks claim toch straat ...  De Gelderlander, 03-02-2001
Hatertse huisartsen claimen Ien Dalesplein  De Gelderlander, 21-02-2001
reactie: Straatnaamgeving
besluit B&W d.d. 3 april 2001
verslag commissievergadering d.d. 17 mei 2001

besluit B&W d.d. 6 november 2001
Uitvaartfonds kan zich vinden in 'Daleslaan'  De Gelderlander, 08-11-2001
Nijmegen wil Ien Daleslaan  Omroep Gelderland, 08-11-2001
Mijn mening: Ien Dales  De Gelderlander, 19-11-2001

verslag commissievergadering ROVC d.d. 27 november 2001
raadsvoorstel 'straatnaamgeving'
raadsbesluit d.d. 13 december 2001
woordelijk verslag d.d. 12/13 december 2001 (gedeeltelijk)
foto's Oude Mollenhutseweg / Burgemeester Daleslaan

 
Gemeente Nijmegen
Verslag vergadering
 

Vergadering / project
Commissie straatnaamgeving

Vergaderstuk nummer / datum vergadering
01.2001 / 01 februari 2001

Aanwezig
P.F.G. Depla, voorzitter
J.H.J. Lamers
P.P. Leferink op Reinink
J.W.M. van der Meer
C. Boogers
W.J. Meeuwissen
P.M.H. Severijn, secretaris
H.A. Peters, plv. secretaris

Afwezig met kennisgeving
J. Bergmans

Extra afschriften voor
F. Hol, B433

 
[..]


07. Naamgeving "Oude Mollenhutseweg".
  De voorzitter memoreert dat er gesprekken zijn gevoerd met St.
  Barbara en dat andere belanghebbenden schriftelijk zijn benaderd om
  de werkelijke kosten eens op een rijtje te zetten. Hiermede met name
  rekening houdend dat de huisnummers en postcodes gelijk blijven en
  dat de ingangsdatum van de adreswijziging ver in de toekomst zal
  komen te liggen. St. Barbara geeft een schade op die komt te liggen
  tussen f 30.000,-- en f 40.000,--. De militaire begraafplaats blijkt
  weinig schade te zullen hebben. Van de andere belanghebbenden is nog
  geen opgave ontvangen.

  Ondanks het feit dat deze straatnaamwijziging geen noodzakelijkheid
  doch een wenselijkheid is, stemt de commissie er mee in om de
  naamgeving "Burgemeester Daleslaan" door te zetten. Het voorstel
  richting het college van B&W dient goed gemotiveerd te zijn. De
  invoering van de straatnaam dient in te gaan één jaar na datum van
  het raadsbesluit. De familie Dales zal geïnformeerd worden.


[..]


11. Ingekomen brief van de heer W. van Beurden.
  De voorzitter deelt mede dat het secretariaat onlangs door het
  Informatiemanagement van Directie Stadsbedrijven geïnformeerd
  is over de nieuwbouw huisartsenpraktijk met appartementen tussen de
  Couwenbergstraat en de Thorbeckestraat. Het blijkt nu dat er geen
  verbindingsweg gecreëerd wordt tussen de Couwenbergstraat en de
  Thorbeckestraat. Huisnummering van de nieuwbouw aan de Couwenberg-
  straat wordt derhalve als een logische stap gezien. De commissie
  stemt hiermee in. Naamgeving is hiermede van de baan.
  Het gebouw heeft reeds een naam "De Rosenburg", terwijl de naam "Ien
  Dales" reeds vergeven is. Het secretariaat wordt verzocht de heer
  van Beurden hierover te informeren.

Bron: Verslag commissievergadering d.d. 1 februari 2001; vervolgvel 1 en 2

 
 
Commissie: ondanks claim toch
straat voor burgemeester Dales

Door onze verslaggever
NIJMEGEN - De Oude Mollenhutseweg in Nijmegen-Zuid wordt in de toekomst omgedoopt in Burgemeester Daleslaan. Tenminste, als het aan de gemeentelijke straatnaamcommissie ligt. Die adviseert het college van burgemeester en wethouders om de Oude Mollenhutseweg te vernoemen naar de voormalige PvdA-burgemeester.

De gemeenteraad beslist binnenkort over de straatnaamwijziging. Of die in 2002 of 2003 ingaat, staat nog niet vast. Er hangt de gemeente namelijk een schadeclaim boven het hoofd van Uitvaartfonds St.-Barbara, die aan de Oude Mollenhutseweg zit. St.-Barbara gebruikt het adres bovendien als postadres voor de ruim 112.000 verzekerden. Het uitvaartfonds moet zijn relaties van de adreswijziging op de hoogte stellen. Of een of twee jaar daarvoor een redelijke termijn is, moet de gemeente nog uitzoeken. Maar de straatnamencommissie neemt een eventuele schadeclaim (er, zijn bedragen genoemd van drie tot vier ton) op de koop toe, heeft ze van de week besloten.

Al ruim zes jaar wordt er gezocht naar een passend eerbetoon voor de in 1994 overleden Ien Dales, van 1987 tot 1989 burgemeester van Nijmegen. Stadscriticaster Rob Essers deed enige tijd geleden de suggestie om de Oude Mollenhutseweg te veranderen in Burgemeester Daleslaan. Volgens hem raken mensen het spoor bijster op de Oude en Nieuwe Mollenhutseweg.
Dat probleem is volgens Essers opgelost als deze laatste weg wordt vernoemd naar de eerste vrouwelijke burgemeester van Nijmegen.

De leden van de straatnaamcommissie namen het plan van Essers over, maar werden in juni van het vorig jaar geconfronteerd met een dreigende schadeclaim van St.-Barbara.
Nu hebben ze toch doorgezet: de slepende kwestie moet maar eens tot een eind komen. De straat leent zich uitstekend voor een wijziging in Burgemeester Daleslaan en het is hoog tijd dat Dales door haar 'eigen' stad geëerd wordt.


Bron: De Gelderlander / zaterdag 3 februari 2001

 
 
Hatertse huisartsen claimen Ien Dalesplein

Door WILLEN DE VROOMEN
NIJMEGEN - Ien Dalesplein. Zo moet de ruimte tussen de Couwenbergstraat en Thorbeckestraat in de Nijmeegse wijk Hatert gaan heten. Althans, dat vinden de artsen die zich hebben verenigd in de huisartsenpraktijk Huisartsen Onder Een Dak (Hoed). Hoed gaat zich vestigen in het praktijk- en kantorencomplex dat momenteel op de open ruimte tussen genoemde straten wordt gebouwd. Naar verwachting zal dat complex over een klein jaar klaar zijn.

Al sinds 1994, toen de markante PvdA-burgemeester plotseling overleed, bestaat bij de gemeente Nijmegen het plan om een straat te vernoemen naar Ien Dales. In het jongste voorstel van de gemeentelijke straatnamencommissie zou de Oude Mollenhutseweg in Nijmegen-Zuid moeten worden omgedoopt in Burgemeester Daleslaan. Maar niet iedereen is even gelukkig met die keuze. Uitvaartfonds St.-Barbara, dat aan de Oude Mollenhutseweg is gehuisvest, heeft aangekondigd een schadeclaim te zullen indienen, als de straatnaam wordt gewijzigd. St.-Barbara stelt dat alle 112.000 relaties van de adreswijziging op de hoogte moeten worden gebracht. De kosten daarvan wil het fonds op de gemeente verhalen.

De huisartsen van Hoed menen een oplossing te hebben gevonden die voor iedereen acceptabel is. "Hatert is de grootste wijk van Nijmegen. Het ruimtelijk hart van deze wijk verdient het een eigen naam te krijgen om dan ook als zodanig herkenbaar te zijn", stelt huisarts W. van Beurden namens Hoed. "En die naam moet dan ook de toevoeging 'plein' krijgen."

De gemeentelijke directie Grondgebied heeft voorgesteld om de praktijkruimten en flats van het nieuwe complex - dat de naam De Rosenburg zal krijgen te adresseren als Couwenbergstraat. Volgens Hoed is dat adres verwarrend omdat het gebied waar het complex staat, eruitziet als een echt plein en niet als behorende bij de Couwenbergstraat.

Hoed meent dat de gemeente een aantal vliegen in één klap slaat als de plaats waar De Rosenburg wordt gebouwd, Ien Dalesplein wordt gedoopt. Arts Van Beurden: "De dreiging van een schadeclaim van St.-Barbara wordt dan op een elegante manier omzeild. En Ien Dales krijgt een plek in Nijmegen die qua allure, sfeer en geest bij haar persoonlijkheid past."

Van Beurden legt uit: "Dales was een persoonlijkheid die zich als burgemeester van Nijmegen én als minister van Binnenlandse Zaken altijd zeer nauw betrokken heeft gevoeld bij achterstandsproblemen en integratie van verschillende bevolkingsgroepen. Hatert is een achterstandswijk met een grote diversiteit aan allochtone groeperingen. Het multiculturele Hatert is een wijk die symboliseert waar het len Dales in haar politieke betrokkenheid in wezen om ging."

"Rond het plein staan straks het vernieuwde winkelcentrum, de nieuwe seniorenwoningen, de nieuwe Molukse kerk en het nieuwe complex De Rosenburg. Allemaal uitingen van een sociaal beleid dat door de gemeente is ingezet om de verloedering van een achterstandswijk tegen te gaan en de sociale leefbaarheid ervan te vergroten", betoogt Van Beurden. De Hatertse huisarts vervolgt: "Bovendien ligt het len Dalesplein dan aan de rand van de buurt met straatnamen van staatslieden. En dat is de categorie waarin een staatsvrouw als len Dales thuishoort. Kortom: in dit stukje Hatert komt de geest en de persoonlijkheid van len Dales tot volle wasdom."

De huisartsen van Hoed hebben hun voorstel inmiddels neergelegd bij burgemeester en wethouders en de raadsfracties.


Bron: De Gelderlander / woensdag 21 februari 2001

 
 
Rob Essers

  Niek Engelschmanlaan 129
6532 CR  Nijmegen
(024) 355 81 71
rob@gaypnt.demon.nl
 
Straatnaamgeving *
 
Jammer dat het bericht "Hatertse huisartsen claimen Ien Dalesplein" (21 februari 2001) onvoldoende recht doet aan de jongste ontwikkelingen. De Commissie straatnaamgeving heeft zich op 1 februari 2001 uitgesproken 1) voor wijziging van de Oude Mollenhutseweg in Burgemeester Daleslaan, en 2) tegen het voorstel van de Hatertse huisartsen inzake een Ien Dalesplein.

Tijdens die commissievergadering bleek de buitensporige claim van St. Barbara inmiddels gereduceerd te zijn tot 30 à 40.000 gulden. Maar ook dit nieuwe bedrag kon nog niet nader gespecificeerd worden. Als het advies wordt overgenomen om de straatnaamwijziging van de Oude Mollenhutseweg pas één jaar na het raadsbesluit te laten ingaan, zullen de extra kosten vrijwel nihil zijn.

De naam 'Ien Dalesplein' is niet de eerste keus van de Haterste huisartsen. Eerder sneuvelden de suggesties 'De Rosenburg' en 'Het Hatertsch Veld'. Maar nog afgezien van een veel geschiktere locatie elders is er alle reden om het plein (parkeerplaats) in Hatert niet naar Ien Dales te vernoemen. Al op 15 december 2000 heb ik de Commissie straatnaamgeving gewezen op het volgende:

"Het voorstel van de Hatertse Huisartsen om het plein tussen Couwenbergstraat en Thorbeckestraat de naam Ien Dalesplein te geven, dient mijns inziens niet gehonoreerd te worden. Hieronder volgen enkele overwegingen:

 • Een Burgemeester Dalesplein is in de stadsliedenbuurt niet op z'n plaats;
 • mw. Dales verdient vooral als burgemeester van Nijmegen en niet als minister een straatnaam;
 • een Minister Dalesplein doet geen recht aan haar burgemeesterschap;
 • het voorvoegsel Minister is bij Nijmeegse straatnamen niet gebruikelijk;
 • het gebruik van de voornaam wordt door de nabestaanden van mw. Dales niet erg op prijs gesteld;
 • de naam Mevrouw Dalesplein of Mevrouw C.I. Dalesplein doet onvoldoende recht aan haar burgemeesterschap;
 • de locatie tussen Couwenbergstraat en Thorbeckestraat is sinds jaar en dag een een troosteloze, naamloze parkeerplaats zonder enige allure (zie foto's)
[I] parkeerlaats Hatert, 23-05-2001 18:35 [II] parkeerlaats Hatert, 23-05-2001 18:35 [III] parkeerlaats Hatert, 23-05-2001 18:35 [IV] parkeerlaats Hatert, 23-05-2001 18:35

Niet ontkend kan worden dat er vanwege dat troosteloze karakter en de bouw van het nieuwe complex De Rosenburg alle reden is om deze locatie 'op te leuken'. Een naam die wél aan een bruisend middelpunt doet denken en bovendien naadloos aansluit bij een van de aangrenzende straten is: Thorbeckeplein.

Wellicht kan hiermee tegemoet gekomen worden aan de wensen en bezwaren van de Hatertse huisartsen zodat de naam Burgemeester Dales gereserveerd kan blijven voor een veel geschiktere locatie (Oude Mollenhutseweg).

Om mogelijke verwarring tussen Thorbeckestraat en Thorbeckeplein te voorkomen zou de huisnummering van de straat door kunnen lopen op het plein. Voor verwarring met het gelijknamige plein in Amsterdam behoeft niet echt gevreesd te worden. Er is ook een Thorbeckeplein in de plaatsen Alpen aan den Rijn, Amersfoort, Beuningen, Breda, Gendt, Moordrecht, Rijen, Vlijmen, Zaltbommel en Zaandam."

Meer informatie over over het onderwerp "Op zoek naar een straat voor Ien Dales..." is te vinden op: www.gaypnt.demon.nl/pink/dales.html

 
*)  Deze reactie op een bericht in De Gelderlander van 21 februari 2001 verscheen - in gewijzigde vorm - onder de kop 'Dalesplein' in de rubriek 'Mijn Mening' in De Gelderlander van 24 februari 2001.

 

 
Gemeente Nijmegen Voorstel aan het College van B&W

Algemeen
Advies:
openbaar
Onderwerp
straatnaamgeving
Registratienummer
1.8685
Portefeuillehouder
P.F.G. Depla
Datum ambtelijk voorstel
14-03-2001


Korte inhoud
Verzoek van de heer van Beurden om aan de locatie
gelegen tussen de Couwenbergstraat en de
Thorbeckestraat, de naam Ien Dalesplein te geven.
  Communicatieparagraaf
  Instemming/Advies OR
Extern advies doelgroepen:
  senioren
  allochtonen
  gehandicapten
  homoseksuelen
 
Dienst/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.

N220
H.A. Peters
2437

Voorstel om te besluiten
1. Aan het verzoek van de heer van Beurden conform
   bijgaand advies geen gevolg te geven;
2. De heer van Beurden, conform bijgaande concept-
   brief te informeren.


Besluit B&W d.d.   3 APR. 2001     nummer:   2.12

          CONFORM ADVIES

 

 
 
 
Gemeente Nijmegen
Verslag vergadering
 

Vergadering / project
Commissie straatnaamgeving

Vergaderstuk nummer / datum vergadering
02.2001 / 17-05-2001

Aanwezig
P.F.G. Depla, voorzitter
J.H.J. Lamers
P.P. Leferink op Reinink
J.W.M. van der Meer
H. Rullmann
P.M.H. Severijn, secretaris
H.A. Peters, plv. secretaris

Afwezig met kennisgeving
J. Bergmans
C. Boogers
W.J. Meeuwissen

Extra afschriften voor
F. Hol, B433

 
01. Opening en mededelingen.
  De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte
  welkom. De heer Meeuwissen heeft zich afgemeld en wordt vervangen
  door de heer Rullmann. Verder zijn met kennisgeving afwezig mw.
  Boogers en de heer Bergmans.
  De heer van der Meer deelt mede dat hij om 17.30 uur de vergadering
  moet verlaten in verband met de overhandiging van het eerste
  exemplaar van zijn boek "Enkeltje Nijmegen" aan burgemeester ter
  Horst in boekhandel Dekker van de Vegt.
  De voorzitter heeft twee mededelingen:
  - De procedure met betrekking tot de naamgeving Burgemeester Dales-
    laan is nog niet opgestart aangezien het nog wachten is op de
    benodigde LM-tekeningen;
  - De problematiek ten aanzien van de wijk— en buurtindeling is nog
    niet afgerond. Het secretariaat is nog in overleg met de afdeling
    "Onderzoek en Statistiek". Er zijn nog een aantal knelpunten. In
    de volgende vergadering wordt hierop teruggekomen.

[...]

Bron: Verslag commissievergadering d.d. 17 mei 2001; pag. 1

 

 
Gemeente Nijmegen Voorstel aan het College van B&W

Ontwerp Raadsvoorstel
Advies:
openbaar
Onderwerp
straatnaamgeving
Registratienummer
1.46381
Portefeuillehouder
P.F.G. Depla
Datum ambtelijk voorstel
24-10-2001


Korte inhoud
Straatnaamwijzing van de Oude Mollenhutseweg in
Burgemeester Daleslaan;
  Communicatieparagraaf
  Instemming/Advies OR
Extern advies doelgroepen:
  senioren
  allochtonen
  gehandicapten
  homoseksuelen
 
Dienst/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.

N220
H.A. Peters
2437

Voorstel om te besluiten
A. Aan de gemeenteraad voor te stellen:
   Het raadsbesluit van 29 november 1973 betref-
   fende de straatnaam Oude Mollenhutseweg in te
   trekken en aan de straat, die gelegen is ter
   hoogte van de Krekelstraat en loopt van de
   Hatertseweg in noordwestelijke richting tot de
   Weg door Jonkerbos met ingang van 1 januari
   2003, de naam Burgemeester Daleslaan te geven.

B. De belanghebbenden overeenkomstig bijgaande brief
   te informeren;


Besluit B&W d.d.   6 NOV. 2001     nummer:   2.11

          CONFORM ADVIES

 

Raadscommissie rovc
 
 
 
Uitvaartfonds kan zich
vinden in 'Daleslaan'

Door onze verslaggever


NIJMEGEN - De Oude Mollenhutseweg die het Goffertpark In Nijmegen doorsnijdt, heet per 1 januari 2003 de Burgemeester Daleslaan. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders na rijp beraad besloten.
Uitvaartfonds St.-Barbara die aan deze weg zetelt, heeft geen grote moeite meer met de naamswijziging. Aanvankelijk zinde het bedrijf op een fikse schadeclaim, maar daar ziet het vanaf. Het gemeentebestuur heeft de onderneming met een periode van ruim een jaar genoeg tijd gegeven om nieuw postpapier te ontwikkelen en adreswijzigingen rond te sturen aan alle 113.000 verzekerden.
"De naamswijziging had voor ons niet gehoeven, maar we kunnen het toch niet tegenhouden", zegt directeur W. Peters van St.-Barbara. "Het is wel leuk dat we aan een laan komen te zitten. 'Oude Mollenhut', dat zegt me niks. We gaan wel uitrekenen welke onkosten we kunnen verwachten, want we willen dat de gemeente die vergoedt. Maar zo hoog als de ton die we vorig jaar nog verwachtten, is het bedrag gelukkig niet."
Met het besluit van B en W komt een eind aan de zoektocht naar een geschikte straat voor de vernoeming van de oud-burgemeester Ien Dales. Dales was burgemeester van de Keizerstad van 1987 tot en met 1989. Ze bestuurde de stad maar voor een korte tijd, omdat ze minister van Binnenlandse Zaken werd in het derde kabinet Lubbers. In 1994 overleed ze.
De gemeenteraad van Nijmegen neemt 12 december een definitief besluit over de naamwijziging.

Bron: De Gelderlander - donderdag 8 november 2001

 
 
    148 RTV.Gld.  do 8 Nov 12:09/29
  Gelders Nieuws           
Nijmegen wil Ien Daleslaan NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen wil de Oude Mollenhutseweg omdopen in de Bur- gemeester Daleslaan. De gemeente is al langer van plan haar oud-burgemeester met een straatnaam te eren, maar kon geen geschikte straat vinden. Volgens B&W is de Oude Mollen- hutseweg wel goed omdat de omliggende straten genoemd zijn naar voorstanders van de vrouwenemancipatie. Dales overleed in 1995, ze was toen minister van Binnenlandse Zaken. Van 1987 tot 1989 was ze burgemeester van de Waalstad. De nieuwe naam gaat waar- schijnlijk in vanaf 1 januari 2003. www.omroepgelderland.nl
teletekst Omroep Gelderland
 
 

MIJN MENING

Ien Dales

Waarom moet Ien Dales een straat naar zich vernoemd krijgen? Deze ambtenaar vertrok al na anderhalf jaar Nijmegen naar Den Haag voor een betere baan. Hoewel ze hier best wel goed gefunctioneerd zal hebben, is haar bijdrage voor de stad bij mijn weten toch minimaal geweest. Een straatnaam komt eerder toe aan ambtenaren die vele tientallen jaren goed functioneren in minder aantrekkelijke banen.

J. Begheyn, Nijmegen


Bron: De Gelderlander / maandag 19 november 2001

 
Gemeente Nijmegen
Verslag vergadering
 

Vergadering / project
Commissie Ruimtelijke Ordening Volkshuisvesting en Cultuur

Vergaderstuk nummer / datum vergadering
27 november 2001

Aanwezig
W. van Eck, voorzitter, A. v. Horrik, secretaris, P. Depla, wethouder
ROVC, J. v. Rens SP, R.C. Bos (gedeeltelijk), P. Breukers PvdA, E.
Lamers, A.v.Putten D66, C.v. Item, M. Huiskorte AOV/Unie 55+, J. Lamers,
P.J. Haanappel CDA, E. Vermeulen GL, E. Mühren, Kuhuwaël VVD, B.v. Zijll
de Jong -Lodenstein SLN

 
[...]


11. Straatnaamgeving
De heer Essers: in het voorstel staats niets over het feit dat Ien Dales
een voorvechtster was voor de homo-emancipatie.
D66 voorbehoud, jammer dat er een historische straatnaam verdwijnt,
overige fracties akkoord.

Bron: Verslag commissievergadering d.d. 27 november 2001; blad 1 en vervolgvel 5

 
   
Gemeente Nijmegen
Voorstel aan de Raad
232/2001
 
Nummer / datum raadsvergadering / datum vergadering B&W
1.46381 / 12/13-12-2001 / 06-11-2001

Behandeld in commissie
Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Cultuur

Beleidsveld
straatnaamgeving

Portefeuillehouder
P.F.G. Depla

Onderwerp
straatnaamgeving


Voorstel
Het raadsbesluit van 29 november 1973 betreffende de straatnaam Oude
Mollenhutseweg in te trekken en aan de straat, die gelegen is ter
hoogte van de Krekelstraat en loopt van de Hatertseweg in noord-
westelijke richting tot de Weg door Jonkerbos met ingang van 1 januari
2003, de naam Burgemeester Daleslaan te geven.

1Inleiding
Er ligt al weer sinds enkele jaren een verzoek om de naam van oud- 
burgemeester Dales te betrekken in de straatnaamgeving. Tevens 
bestaat er de wens van de commissie straatnaamgeving om de straat-
naam Oude Mollenhutseweg te wijzigen. De Oude Mollenhutseweg staat 
namelijk niet meer in verbinding met de Nieuwe Mollenhutseweg.

Deze aangelegenheid is op 17 mei 2000, 28 juni 2000, 2 november 2000 
en 1 februari 2001 onderwerp van gesprek geweest in de vergadering 
van de commissie straatnaamgeving.
2Argumenten
Reeds geruime tijd bestaat er de wens van de gemeenteraad en van de 
commissie straatnaamgeving om oud-burgemeester Dales te eren met een 
straatnaam. Bij diverse locaties is dit onderzocht. De conclusie was 
telkenmale dat de naam "burgemeester Daleslaan" niet paste in de 
omgeving of dat de straat niet representatief genoeg was.

Enige tijd geleden is in de commissie voor de straatnaamgeving de 
problematiek van de Oude Mollenhutseweg aan de orde gesteld. Deze 
straat ligt niet meer in het verlengde van de Nieuwe Mollenhutseweg. 
De Krekelstraat ligt hier voor een deel tussen. De vindbaarheid is 
hierdoor een probleem. De mogelijkheid een deel van de Krekelstraat
 
 
Voorstel aan de Raad
Vervolgvel
1
 


bij de Nieuwe Mollenhutseweg te betrekken en hierdoor een verbinding 
tussen de Oude en Nieuwe Mollenhutseweg tot stand te brengen, werd 
niet wenselijk geacht. 

Vervolgens werd straatnaamwijziging als mogelijkheid onderzocht. In 
eerste instantie werd hierbij gedacht aan straatnaamwijziging van de 
Nieuwe Mollenhusteweg. Hier staan echter vele woningen terwijl aan de 
Oude Mollenhutseweg slecht een paar panden staan. Daarnaast heeft de 
mollenhut gestaan in het gedeelte van de Nieuwe Mollenhutseweg. Om 
deze redenen heeft de commissie zijn voorkeur uitgesproken om de Oude 
Mollenhutseweg een andere naam te geven. Vervolgens is hierbij 
gedacht aan oud-burgemeester mevrouw Dales. Gelet op de naamgeving 
van de straten in de directe omgeving is het raadzaam om de uitgang 
van de naamgeving te laten eindigen op "laan".

Hieronder staan de argumenten voor straatnaamwijziging Oude 
Mollenhutseweg in Burgemeester Daleslaan:
 De vindbaarheid van de Oude Mollenhutseweg is een probleem;
 Oud-burgemeester mevrouw Dales kan eindelijk geëerd worden met een 
  straatnaam;
 Bovengenoemde straat betreft een representatieve straat;
 Gelet op de naamgeving van de straten in de directe omgeving, die 
  genoemd zijn naar overheidsdienaren [Busserweg (wethouder), 
  Steinweglaan (burgemeester) en de Slotemaker de Bruïneweg 
  (minister)] is de herkenbaarheid van de naamgeving gewaarborgd;
 Het bevorderen van de vrouwenemancipatie had mevrouw Dales hoog in 
  het vaandel staan; zuidwestelijke van de Oude Mollenhutseweg 
  liggen straten, die genoemd zijn naar voorstanders van 
  vrouwenemancipatie;
 Er komen slechts 6 adressen in aanmerking voor een gewijzigde 
  adressering.

Eind mei 2000 is er onder de belanghebbenden een onderzoek gehouden 
wat betreft de haalbaarheid van bovengenoemde straatnaamwijziging. 
Van de zes aangeschrevenen zijn vijf reacties binnengekomen. Hiervan 
tekenen er vier bezwaar aan; één belanghebbende laat weten in 
principe geen bezwaar te hebben. De belanghebbenden hebben verder 
laten weten geen problemen te hebben met de vindbaarheid van hun 
straat en bij straatnaamwijziging hun kosten te zullen verhalen op de 
gemeente.

Hier is een risico aanwezig. Dit risico kan verkleind worden door de 
ingangsdatum van de straatnaamwijziging verder in de toekomst te 
leggen. Normaliter wordt een termijn van drie maanden in acht 
genomen. Nu wordt voorgesteld een periode van meer dan een jaar te 
gebruiken. In deze periode zitten twee jaarwisselingen. Met name in 
deze periode wordt veel post verstuurd en worden rekeningen
 
 
Voorstel aan de Raad
Vervolgvel
2
 


verzonden. Op deze wijze hebben de bewoners en gebruikers ruim de 
gelegenheid om zonder extra kosten hun relaties op de hoogte te 
stellen van hun adreswijziging. De ingangsdatum zal gelegd worden op 
1 januari 2003.

Daarnaast is met PTT-post afgesproken dat de huisnummers en postcodes 
gehandhaafd blijven. PTT-post bezorgt post met name aan de hand van 
de combinatie postcode-huisnummer. Dit garandeert ook na de 
ingangsdatum op 1 januari 2003 bezorging van aan de Oude 
Mollenhutseweg gerichte post.
3Draagvlak
De commissie straatnaamgeving heeft zich ten aanzien van bovenstaande 
naamgeving, zoals op het routingformulier staat vermeld, unaniem 
uitgesproken ondanks de risico's van mogelijke schadeclaims.
4Aanpak/uitvoering
Niet van toepassing.
4.1Communicatie
Belanghebbenden dienen overeenkomstig bijgaande brief geïnformeerd te 
worden.
5Kosten, baten en dekking
De kosten met betrekking tot deze naamgeving vallen binnen het budget 
van de afdeling Burgerzaken en Belastingen. Eventueel door de rechter 
gehonoreerde schadeclaims zullen op rekeningbasis betaald worden uit 
het budget voor straatnaamgeving. Dit zal dan leiden tot een 
overschrijding van het budget.
6Standpunt commissie
D66 voorbehoud; overige fracties akkoord.
7Reactie College
Ter inzage: tekening LM 23745 en LM 23745A
 
 
Gemeente Nijmegen
Raadsbesluit
232/2001
 
De Raad van de Gemeente Nijmegen, bijeen in zijn openbare vergadering van
12/13-12-2001;

Gelezen het voorstel van
burgemeester en wethouders d.d. 6 november 2001

Gezien de bij dit besluit behorende tekeningen LM 23745 en LM 23745A;

Gelet op
artikel 2 van de Verordening commissie straatnaamgeving;

Besluit

Het raadsbesluit van 29 november 1973 betreffende de straatnaam Oude
Mollenhutseweg in te trekken en aan de straat, die gelegen is ter hoogte
van de Krekelstraat en loopt van de Hatertseweg in noordwestelijke
richting tot de Weg door Jonkerbos met ingang van 1 januari 2003, de
naam Burgemeester Daleslaan te geven.


De Voorzitter
De Secretaris
 
 
Besluitenlijst

van de vergadering van de Raad van de gemeente Nijmegen
op 12 en 13 december 2001 om 19.30 uur
in het stadhuis.


 

Agenda-
punt
Nummer
raads-
voorstel
Omschrijving voorstel Boek-
werk
Deel
Pagina


 

30.  232/2001 Straatnaamgeving Burgemeester Daleslaan        II 2210-2213

         Het raadsbesluit van 29 november 1973 betreffende de
         straatnaam Oude Mollenhutseweg in te trekken en aan
         de straat, die gelegen is ter hoogte van de
         Krekelstraat en loopt van de Hatertseweg in
         noordwestelijke richting tot de Weg door Jonkerbos
         met ingang van 1 januari 2003, de naam Burgemeester
         Daleslaan te geven.

         Raadsbesluit d.d. 13 december 2001
         Conform besloten.
         D66 tegen het voorstel.
 
 
 
woordelijk verslag
van de

RAADSVERGADERING

van de
gemeenteraad van Nijmegen
d.d. 12 en 13 december 2001
 


Aanwezig zijn de leden:
Dhr R. Anzion, dhr P.C.J. Boelens, mw R.C. Bos, dhr H.M.F. Bruls, dhr P.F.G. Depla, mw A. Duit, dhr W.M. van Eck, mw R.B. Ester, mw I. Goedegebure, dhr A.J.F.M. Hirdes, dhr J.A.C. van Hooft, dhr J. van Hooft, mw M.E.A. van Hulsentop, dhr M.J.I. Hulskorte, dhr G.W.M. Janssen, dhr S.M. de Jong, mw C.J.N.S. Kuhuwaël, dhr J.H.J. Lamers, dhr P.P. Leferink op Reinink, dhr P. Lucassen, dhr J.W.M. van der Meer, dhr E.J. Mühren, dhr R.E. Preijers, dhr R.R.R. Raghoe, dhr J. van Rens, dhr G.J.M. van Rumund, mw H.T.M. Scholten, mw A.M.C. Simons-Welschen, mw T.E.A.M. Speller, dhr J. Tettero, dhr A. Thie, dhr M.W.P.M. Ulijn, dhr E.R.T. Vermeulen, dhr A.J.M. Van Vroenhoven, mw S.M. de Windt, dhr J.B.A.M. Van Xanten, mw G.C.M. Van Zijll de Jong.

Afwezig: mw Y.J.M. Maass

Omvraag: 26

Voorzitter:    mw G. ter Horst
Secretaris:   dhr H.K.W. Bekkers


 

[...]


30.     Straatnaamgeving Burgemeester Daleslaan

De voorzitter: Wie wenst daarover het woord? Ik geef het woord aan meneer Ulijn.

Dhr Ulijn: Voorzitter, dank u wel. Doorgaans kunnen wij instemmen met de straatnaamgeving, omdat onze straatnaamcommissie altijd zeer gedegen en zeer creatief te werk gaat. Alleen in dit geval, de Mollenhutseweg is een van de oude historische namen die er nog zijn in Nijmegen en dan weten wij heel goed dat die mollenhut niet precies daar gestaan heeft, maar dan toch, dat is argument 1. Als tweede argument vind ik dat mevrouw Dales toch echt wel wat anders verdient dan een herbenoeming van een reeds bestaande weg, waar die dan verder ook ligt en er zou een hele mooie kans liggen om in de nieuwe Mariënburgpassage daar een naam te wijden aan mevrouw Dales. Wij zijn dus tegen dit voorstel.

De voorzitter: Dank u wel. Anderen nog? Ik geef het woord aan meneer Leferink op Reinink.

Dhr Leferink op Reinink: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Na jaren is het dan zover, ze komt er, de Burgemeester Daleslaan. Ik heb hier staan 'iedereen tevreden', maar ik hoor net meneer Ulijn, dus bijna iedereen tevreden. Wij missen echter nog een belangrijke reden in het voorstel, waarom een laan naar mevrouw Dales te noemen en waarom juist daar. Naast het bevorderen van een vrouwenemancipatie, heeft mevrouw Dales dit ook gedaan voor de homo emancipatie. Was ze onder meer een van de stuwende personen achter de actie 'geschopt, gepakt, geslagen', die geweld tegen homoseksuelen tegenging, mede door haar is Nijmegen een van de homovriendelijkste steden van Nederland geworden. Daarom verdient mevrouw Dales ook een straatnaam in een buurt, waar naast namen van voorstanders van de vrouwenemancipatie ook straten liggen die genoemd zijn naar voorstanders van de homo emancipatie, zoals Niek Engelschman. Voorzitter, het heeft dan ook lang geduurd, maar ik denk, gezien alle argumenten, dat er in Nijmegen geen betere laan gevonden had kunnen worden en dat mevrouw Dales boven dik tevreden is, dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Een van de anderen nog, na dit mooie betoog? Dat is niet het geval. Is er behoefte om vanuit het college te reageren, wethouder Depla?

Wethouder Depla: De woorden van meneer Leferink op Reinink zijn denk ik ook een eerbetoon aan degene die hier een belangrijke rol in heeft gespeeld, ik denk dat dat ook wel vermeld mag worden, namelijk de heer Essers. Op advies van zijn hand is de straatnaamcommissie op deze lijn gezet en uiteindelijk ons ook zover heeft gekregen als straatnaamcommissie. Ik heb uiteindelijk het gevoel dat deze ook hier een vrij brede raad achter zich weet te krijgen. Daar wou ik het eigenlijk bij laten, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Is er behoefte aan de tweede termijn? Dat is niet het geval. Is er behoefte aan stemming? Ik heb genoteerd dat de heer Ulijn tegen het voorstel is, dat is niet het geval. Dan is het voorstel aangenomen met de stemmen van D66 daartegen. Dan gaan we door naar het volgende agendapunt.

[...]

 
Notulen van de vergadering van de raad van de Gemeente Nijmegen d.d. 12 en 13 december 2001; pag. 76 (gedeeltelijk)
 
 
[I] 25-05-2001 18:20 [II] 27-12-2001 10:34 [III] 01-09-2001 16:55 [IV] 27-12-2001 10:27
Oude Mollenhutseweg / Burgemeester Daleslaan
18-12-2002 15:29 18-12-2002 15:28 18-12-2002 15:29 18-12-2002 15:27
 
 

Edited by RE overzicht terug