2020

Raadsbesluit d.d. 1 april 2020

agendapunt 18.4.14; ingekomen stuk D14 (HAMERSTUK)

ter kennisname: Advies en raadsinformatiebrief Het Nijmeegs Verzet Zichtbaar

- Brief van B&W d.d. 11 februari 2020 (onderwerp: Advies commissie Het Nijmeegs Verzet Zichtbaar);
- Advies van de commissie 'Het Nijmeegs verzet zichtbaar maken' d.d. 24 januari 2020

zie kroniek 2020, Tweede Wereldoorlog

verklaring d.d. 18 mei 2020

documentnummer D200480600

intrekking: William Faulknerstraat

ambtelijke verklaring ex artikel 7, onder m, Besluit basisregistratie adressen en gebouwen

Raadsbesluit d.d. 10 juni 2020

agendapunt 24; raadsvoorstel d.d. 21 april 2020 (40/2020) (HAMERSTUK)

Straatnaamgeving waterwoningen en Zandse Plas [lees: De Waaijer]

Nijmegen: De Anderhalve Morgen, Koeweidepad, Willem van Arenbergstraat (wijziging geometrie);

Lent: Koeweidepad, Spenderspad, Willem van Arenbergstraat

niet vermeld: Ressense Wal, Zwarteweg

beslispunt 7. Het college te machtigen om de geometrie van de onder beslispunten 1, 2, 3 en 4 genoemde straten [De Anderhalve Morgen, Koeweidepad (bis) en Spenderspad] te wijzigen als deze afwijkend worden aangelegd.

Gemeenteblad 2020, nr. 156512

 

actueel

raadsvergadering d.d. 28 oktober 2020

agendapunt 10; raadsvoorstel d.d. 8 september 2020 (98/2020) (HAMERSTUK)

onttrekking: Microweg (gedeelte)

onttrekking aan het openbaar verkeer conform artikel 9, eerste lid, Wegenwet

 

procedure

De voorstellen van B&W inzake straatnaamgeving worden voorbereid door de ambtelijke werkgroep straatnaamgeving (niet openbaar). De raadsvoorstellen worden door de gemeenteraad bijna altijd zonder beraadslaging afgedaan als hamerstuk. De besluiten worden meestal gepubliceerd in het gemeenteblad.** Van de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken of beroep in te stellen wordt geen melding gemaakt.*

StatCounter