Stratenlijst gemeente Nijmegen

 

    0-9A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    

1880 - 2020+

 

inleiding

De namen van de openbare ruimten in de gemeente Nijmegen worden sinds 3 januari 1880 vastgesteld door de gemeenteraad. De bestuursbevoegheid was in de periode van 1 april 1933 tot 27 december 1950 gedelegeerd aan burgemeester en wethouders.* Een aantal besluiten is niet door de raad vastgesteld. De Verordening commissie straatnaamgeving is op 18 maart 2009 ingetrokken.

versie 5.43.19 >

Sinds 1 januari 2010 bestaat de gemeente Nijmegen uit twee woonplaatsen: Nijmegen en Lent. In deze lijst zijn de gegevens van beide woonplaatsen samengevoegd. Bij de namen van openbare ruimten en andere objecten die niet in de woonplaats Nijmegen liggen, is tussen haakjes de woonplaatsnaam vermeld.

De namen staan in alfabetische volgorde waarbij geen rekening is gehouden met diakritische tekens en het verschil tussen hoofd- en kleine letters. De identificatienummers zijn afkomstig uit de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG).* De gemeente is als bronhouder verantwoordelijk voor het opnemen van gegevens in de BAG en de kwaliteit ervan.

De Besluiten vanaf 1880 staan in chronologische volgorde in een afzonderlijke lijst;
zie ook actueel | bronnen | kroniek | straatnamenupdated | trefwoorden

Aanvullingen, opmerkingen en/of vragen aan:
Rob Essers <gaypnt@xs4all.nl>

 

bouwstenen

Teunissen, H.P.M., Nijmeegsche Straatnamen. Z.pl., december 1933.
bewerking gemeentearchief Nijmegen, september 1976

Hendriks, G.J., Nijmeegse straten en hun oorsprong.
Nijmegen: Janssen | uitgevers, november 1987

Jansen, H., Oude straatnamen in Lent. Hoe zijn ze ontstaan?
bundeling 'straatnamen', eerder gepubliceerd in Lentse Lucht, 1999-2002.
Lent, februari 2003

 

STRATENLIJST per wijk gegroepeerd; jaargang 6.
Gemeente Nijmegen: Directie Stadsbedrijven, Informatiemanagement, Informatiebeheer en -distributie (datum: 23-01-2003)

NSAN (Nieuw Secretarie Archief Nijmegen), rubriek Organisme, inventarisnummer 2645: index straatnamen tijdvak 1946 t/m 1984 (met aantekeningen van AdW 01-10-2001)

ADRESBOEK van Nijmegen en het Schependom bevattende alphabetische naamlijst van de ingezetenen, hun beroep en woonplaats. Nijmegen: H.C.A. Thieme, z.j. (1892)

Legger A (1858) en Legger B (1859). Wegenleggers van de Gemeente Nijmegen, opgemaakt ingevolge het Reglement op de wegen, voetpaden, straten en stegen in de provincie Gelderland (Provinciaal Blad van Gelderland 1857, 103)

Giesbertz, H., Nijmegen. Stad en Schependom met haar bewoners en eigenaren in 1812.
Stichting Historisch Huis- en Veldnamen Onderzoek, z.j. (gewijzigd: 20 juni 2010)

 

NIJMEGEN IN 1900; Op schaal van 1 à 5000. Vervaardigd volgens officieele gegevens. Uitgave van J. SMULDERS & Co. te 's‑Gravenhage

Verzamelplans, Minuutplans en Oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT's) van de kadastrale gemeenten Hatert, Lent, Neerbosch, Nijmegen, Ressen en Slijk-Ewijk (1819-1832)

Suchtelen, J.H. van, PLAN DER STADT NŸMEGEN. Binnen de Muuren en Wallen, 1779 (Regionaal Archief Nijmegen, documentnummer: KPB-I-16)

Suchtelen, J.H. van, & S.J. Hollandt, CAART Van het Schependom DER STADT NŸMEGEN, 1755 (Regionaal Archief Nijmegen, documentnummer: KPD-25)


StatCounter